Mješoviti fond InterCapital Balanced

Diverzifikacija kao prioritet.

Osnovne informacije

Vrsta fonda: mješoviti fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS)
Struktura ulaganja: fond je izložen različitima klasama imovine, a udio pojedine imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.
Kome je namijenjen: namijenjen je ulagateljima koji imaju dugoročniji vremenski horizont ulaganja (3 godine i više) te su spremni prihvatiti povišenu razinu rizika povezanu s ulaganjima u dionička i obveznička tržišta, a u skladu s tim očekuju umjeren do viši prinos.

Minimalni početni iznos ulaganja: 100,00 HRK / 14 EUR*
Minimalno svako sljedeće ulaganje: 50,00 HRK / 7 EUR*

*uplate u EUR moguće su od 15.02.2016.

Naknade

Ulazna naknadanema
Izlazna naknada1,50% (za ulaganja do 1 g.)

1,0% (za ulaganja od 1 – 2g.)

nema (za ulagnja duža od 2 g.)

Naknada za upravljanje1,75%
Naknada depozitnoj banci0,20%

Rizici fonda

Tržišni rizici

VRSTA RIZIKARAZINA UTJECAJAOPIS
Rizik promjene cijene vrijednosnih papiraPOVIŠENFondovi koji ulažu u vrijednosne papire podložni su riziku promjene cijena na tržištu kapitala. Pad tržišne cijene, odnosno vrijednosti pojedine dionice u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do pada cijene udjela Fonda.
Rizik promjene kamatnih stopaUMJERENRizik kamatne stope predstavlja vjerojatnost da će prinos do dospijeća kupljenih dužničkih vrijednosnih papira porasti, odnosno da će u trenutku kada se dužnički vrijednosni papir treba unovčiti biti veći od onog koji je kupljen, a što će imati za posljedicu kapitalni gubitak.
Rizik krivulje prinosaUMJERENRizik krivulje prinosa odnosi se na promjene cijena instrumenata fiksnog prinosa zbog promjene oblika krivulje prinosa, odnosno zbog ne-paralelnog pomaka krivulje prinosa. Odnosi se prvenstveno na portfelj instrumenata fiksnog prinosa, a u manjoj mjeri na pojedine instrumente.
Valutni rizikUMJERENImovina fonda može biti uložena u vrijednosne papire denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu.
Rizik likvidnostiUMJERENLikvidnost se definira kao sposobnost kupnje ili prodaje određene količine vrijednosnica po očekivanim cijenama u željenom vremenu. Što su moguća odstupanja od očekivanih cijena manja, likvidnost je veća i obrnuto.
Rizik reinvestiranjaUMJERENRizik reinvestiranja je rizik da će budući novčani primici od pojedinog financijskog instrumenta biti reinvestirani po nižim kamatnim stopama od onih koje se očekuju.

Kreditni rizici

VRSTA RIZIKARAZINA UTJECAJAOPIS
Kreditni rizikUMJERENKreditni rizik predstavlja mogućnost da izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira prilikom dospijeća neće Fondu djelomično ili u cijelosti ispuniti svoje obveze u skladu s ugovorenim uvjetima.
Rizik namireNIZAKRizik namire predstavlja rizik da se okončanje ili namira financijske transakcije neće ostvariti u skladu s očekivanjima, zbog neispunjenja obaveza druge strane.
Rizik druge ugovorne strane i koncentracije u izdavateljuUMJERENKreditni rizik druge ugovorne strane je rizik da bi druga strana u ugovorenoj transakciji mogla bankrotirati prije konačne namire transakcije.

Ostali rizici

VRSTA RIZIKARAZINA UTJECAJAOPIS
Porezni rizikNIZAKPorezni rizik nastaje zbog nesigurnosti povezane s poreznim propisima. Neizvjesnost vezana uz vrstu oporezivanja i naknadno oporezivanje stvara mogućnost ostvarivanja gubitaka.
Regulatorni rizikNIZAKPromjene u zakonima ili propisima koje su donesene od strane zakonodavca ili regulatornog tijela mogu povećati troškove poslovanja društva, smanjiti atraktivnost ulaganja ili općenito dovesti do promjena u konkurentskom okruženju.
Politički rizik i rizik suverenaUMJERENPolitički rizik je povezan sa mogućim promjenama u političkom okruženju koji može rezultirati nestabilnošću što utječe na povrat od investicija i tržišnu vrijednost vrijednosnica. Rizik suverena je oblik kreditnog rizika u kojem je dužnik vlada u nekoj državi, a ogleda se u potencijalnom gubitku na uloženo zbog nemogućnosti ili odustanka od pomirenja financijskih obaveza.
Rizik modelaNIZAKRizik modela je rizik koji se javlja kada financijski model koji se koristi za mjerenje tržišnih rizika, valuaciju portfelja ili vrijednosti transakcija ne daje točne podatke za koje je osmišljen
Računovodstveni rizikNIZAKRizik nastaje kao nesigurnost na koji način transakcije financijskim instrumentima zabilježiti i mogućnost promjena računovodstvenih politika koje bi potencijalno dovele do pada njihove vrijednosti.
Aktivni rizikUMJERENAktivni rizik je rizik koji nastaje pri aktivnom upravljanju portfeljem fonda u koji Fond ulaže. Prvenstveno se tiče mogućnosti značajnog odstupanja od objavljene strategije.

Addiko Bank Hrvatska