Novčani fond InterCapital Short Term Bond

Sigurnost kao prioritet.

Osnovne informacije

Vrsta fonda: novčani fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS)
Struktura ulaganja: fond je trajno izložen novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi) i obvezničkom tržištu ulaganjem imovine u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda ne prelazi 1,5. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima (obveznice i zapisi) ne smije prelaziti 50% imovine Fonda.
Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kojem trenutku ne smije prelaziti 20%. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.
Kome je namijenjen: ulagateljima koji imaju kraći vremenski horizont ulaganja i toleriraju vrlo nisku razinu rizika povezanog s ulaganjima u kratkoročne financijske instrumente, te u skladu s tim očekuju odgovarajuće niže prinose.

Minimalni početni iznos ulaganja: 100,00 HRK
Minimalno svako sljedeće ulaganje: 50,00 HRK

Naknade

Ulazna naknada nema
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 0,80%
Naknada depozitnoj banci 0,10%

Rizici fonda

Tržišni rizici

VRSTA RIZIKA RAZINA UTJECAJA OPIS
Rizik promjene cijene vrijednosnih papira NIZAK Fondovi koji ulažu u vrijednosne papire podložni su riziku promjene cijena na tržištu kapitala. Pad tržišne cijene, odnosno vrijednosti pojedine dionice u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do pada cijene udjela Fonda.
Rizik promjene kamatnih stopa POVIŠEN Rizik kamatne stope predstavlja vjerojatnost da će prinos do dospijeća kupljenih dužničkih vrijednosnih papira porasti, odnosno da će u trenutku kada se dužnički vrijednosni papir treba unovčiti biti veći od onog koji je kupljen, a što će imati za posljedicu kapitalni gubitak.
Rizik krivulje prinosa UMJEREN Rizik krivulje prinosa odnosi se na promjene cijena instrumenata fiksnog prinosa zbog promjene oblika krivulje prinosa, odnosno zbog ne-paralelnog pomaka krivulje prinosa. Odnosi se prvenstveno na portfelj instrumenata fiksnog prinosa, a u manjoj mjeri na pojedine instrumente.
Valutni rizik NIZAK Imovina fonda može biti uložena u vrijednosne papire denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu.
Rizik reinvestiranja POVIŠEN Rizik reinvestiranja je rizik da će budući novčani primici od pojedinog financijskog instrumenta biti reinvestirani po nižim kamatnim stopama od onih koje se očekuju.
Rizik likvidnosti NIZAK Likvidnost se definira kao sposobnost kupnje ili prodaje određene količine vrijednosnica po očekivanim cijenama u željenom vremenu. Što su moguća odstupanja od očekivanih cijena manja, likvidnost je veća i obrnuto.

Kreditini rizici

VRSTA RIZIKA RAZINA UTJECAJA OPIS
Kreditni rizik UMJEREN Kreditni rizik predstavlja mogućnost da izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira prilikom dospijeća neće Fondu djelomično ili u cijelosti ispuniti svoje obveze u skladu s ugovorenim uvjetima.
Rizik namire NIZAK Rizik namire predstavlja rizik da se okončanje ili namira financijske transakcije neće ostvariti u skladu s očekivanjima, zbog neispunjenja obaveza druge strane.
Rizik druge ugovorne strane i koncentracije u izdavatelju UMJEREN Kreditni rizik druge ugovorne strane je rizik da bi druga strana u ugovorenoj transakciji mogla bankrotirati prije konačne namire transakcije.

Ostali rizici

VRSTA RIZIKA RAZINA UTJECAJA OPIS
Porezni rizik NIZAK Porezni rizik nastaje zbog nesigurnosti povezane s poreznim propisima. Neizvjesnost vezana uz vrstu oporezivanja i naknadno oporezivanje stvara mogućnost ostvarivanja gubitaka.
Regulatorni rizik NIZAK Promjene u zakonima ili propisima koje su donesene od strane zakonodavca ili regulatornog tijela mogu povećati troškove poslovanja društva, smanjiti atraktivnost ulaganja ili općenito dovesti do promjena u konkurentskom okruženju.
Politički rizik i rizik suverena UMJEREN Politički rizik je povezan sa mogućim promjenama u političkom okruženju koji može rezultirati nestabilnošću što utječe na povrat od investicija i tržišnu vrijednost vrijednosnica. Rizik suverena je oblik kreditnog rizika u kojem je dužnik vlada u nekoj državi, a ogleda se u potencijalnom gubitku na uloženo zbog nemogućnosti ili odustanka od pomirenja financijskih obaveza.
Rizik modela NIZAK Rizik modela je rizik koji se javlja kada financijski model koji se koristi za mjerenje tržišnih rizika, valuaciju portfelja ili vrijednosti transakcija ne daje točne podatke za koje je osmišljen.
Računovodstveni rizik NIZAK Rizik nastaje kao nesigurnost na koji način transakcije financijskim instrumentima zabilježiti i mogućnost promjena računovodstvenih politika koje bi potencijalno dovele do pada njihove vrijednosti.
Aktivni rizik NIZAK Aktivni rizik je rizik koji nastaje pri aktivnom upravljanju portfeljem fonda u koji Fond ulaže. Prvenstveno se tiče mogućnosti značajnog odstupanja od objavljene strategije.

Addiko Bank Hrvatska