InterCapital Income Plus – klasa B

Osnovne informacije

Vrsta fonda: posebni fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS).
Struktura ulaganja: portfelj fonda podijeljen je na dva dijela. Veći dio portfelja, minimalno 60% neto imovine fonda, ulagat će se u instrumente s fiksnim prinosom. Manji dio portfelja, maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u instrumente koji prate kretanje regionalnih indeksa, indeksa DAX i S&P500.
Kome je namijenjen: fond je namijenjen ulagateljima koji žele povećati prinos od ulaganja dijela svoje imovine u odnosu na druge mogućnosti ulaganja prisutne na tržištu poput novčanih fondova ili oročenih depozita banaka, ulaganjem na srednji ili duži vremenski period.

Minimalni iznos uplate: 2.000,00 HRK

Naknade

Ulazna naknada 1,00% – akcijska ulazna naknada 0,50% prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putem Addiko Bank d.d.
Izlazna naknada nema
Naknada za upravljanje 1,85%
Naknada depozitnoj banci 0,16%

 

Ključni podaci za ulagatelja

 

Rizici fonda

Tržišni rizici

VRSTA RIZIKA RAZINA UTJECAJA OPIS
Rizik promjene cijene vrijednosnih papira UMJEREN Rizik promjene cijena predstavlja rizik od pada tržišne vrijednosti pojedinog financijskog instrumenta u koji je uložena imovina pod-fonda. Cijene financijskih instrumenta podložne su dnevnim promjenama i pod utjecajem su niza čimbenika, kao što su sentiment investitora, ekonomski trend na globalnoj razini, te ekonomsko i političko okruženje u pojedinim zemljama. Pad cijene pojedinog financijskog instrumenta može dovesti do pada vrijednosti udjela.
Kamatni rizik UMJEREN Kamatni rizik je rizik smanjenja vrijednosti obveznica i drugih oblika sekuritiziranog duga te instrumenata tržišta novca u koje je uložena imovina pod-fonda zbog povećanja prevladavajućih kamatnih stopa na tržištu. Što je preostalo vrijeme do dospijeća obveznice ili instrumenta tržišta novca veće, odnosno što je kamatna stopa (kupon) koju obveznica ili instrument tržišta novca nudi niža, to je utjecaj povećanja kamatnih stopa u pravilu veći. Jačina utjecaja uobičajeno se mjeri modificiranom duracijom (engl. modified duration): što je modificirana duracija nekog financijskog instrumenta ili portfelja veća, to će utjecaj promjene kamatnih stopa na njegovu vrijednost također biti veći.
Valutni rizik UMJEREN Valutni rizik je rizik pada vrijednosti imovine pod-fonda uslijed promjene valutnog tečaja. Dio imovine pod-fonda može biti denominiran u valuti različitoj od temeljne valute fonda (valute u kojoj se mjeri prinos fonda), te promjena tečaja u odnosu na valutu pod-fonda može uzrokovati pad vrijednosti tog dijela imovine.
Kreditni rizik UMJEREN Kreditni rizik je rizik gubitka dijela ili cjelokupne vrijednosti imovine pod-fonda uložene u obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, instrumente tržišta novca ili depozite zbog neispunjenja obveze izdavatelja ili kreditne institucije da pod-fondu isplati pripadajuću kamatu i/ili glavnicu. Nemogućnost izdavatelja ili kreditne institucije da izvrši odgovarajuća plaćanja za posljedicu može imati kašnjenje u isplati pripadajuće kamate i/ili glavnice što može prouzročiti poteškoće u otkupu udjela pod-fonda, a u krajnjem slučaju može dovesti i do gubitka dijela ili cjelokupnog iznosa koji je pod-fond uložio u određenu obveznicu, instrument tržišta novca ili depozit. Kreditni rizik također uključuje i rizik smanjenja vrijednosti obveznice ili instrumenta tržišta novca zbog smanjenja ocjene kreditne sposobnosti izdavatelja (kreditnog rejtinga). Smanjenje kreditnog rejtinga ukazuje na povećanu vjerojatnost neispunjavanja obveza što u pravilu negativno utječe na vrijednost obveznice ili instrumenta tržišta novca.
Rizik druge ugovorene strane UMJEREN Rizik druge ugovorne strane je rizik da druga ugovorna strana u transakciji neće ispuniti svoje ugovorne obaveze (npr. da bankrotira prije konačne namire svih novčanih tokova). Pojavljuje se kod transakcija izvedenicama i transakcija financiranja vrijednosnih papira (repo ugovori, pozajmljivanje vrijednosnih papira, ugovori o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji). Pod-fond pritom može pretrpjeti gubitke prilikom izvršavanja svojih prava iz takvih ugovora.
Rizik financijske poluge UMJEREN Financijska poluga predstavlja financiranje ulaganja korištenjem sredstava dobivenih pozajmljivanjem. Financijska poluga u pod-fondu može se stvoriti korištenjem financijskih izvedenica, te reinvestiranjem kolaterala povezanih sa tehnikama učinkovitog upravljanja portfeljem. Korištenje financijske poluge može znatno povećati rizik: višestruko uvećati prinos na ulaganje, odnosno dobit, ali može i umanjiti dobit ili višestruko uvećati gubitak, odnosno dovesti do potpunog gubitka financijskih sredstava. Korištenjem financijske poluge u fondu postiže se izloženost tržišnim rizicima koja je veća od neto imovine pod-fonda.
Rizik koncentracije UMJEREN Rizik koncentracije nastaje kao posljedica izlaganja znatnog dijela imovine pod-fonda pojedinoj osobi ili skupini povezanih osoba, odnosno određenom gospodarskom sektoru, državi ili zemljopisnom području, 15 a predstavlja gubitak vrijednosti imovine fonda zbog negativnog utjecaja specifičnih ekonomskih, tržišnih, političkih ili regulatornih događaja vezanih za pojedinu osobu, skupinu povezanih osoba, gospodarski sektor, državu ili geografsko područje.
Rizik likvidnosti UMJEREN Rizik likvidnosti je rizik da se imovina pod-fonda neće moći unovčiti odnosno prodati u dovoljno kratkom roku i po odgovarajućoj cijeni, uz ograničen trošak (po cijeni koja ne odstupa značajno od cijene po kojoj se imovina vrednuje) i u dovoljno kratkom vremenskom roku, što može otežati ili u potpunosti onemogućiti otkup udjela iz pod-fonda.
Rizik namire NIZAK Rizik namire je rizik da zaključene transakcije financijskim instrumentima ne budu namirene, odnosno, da se prijenos vlasništva nad financijskim instrumentima ne provede ili dospjela novčana potraživanja ne budu naplaćena u dogovorenim rokovima. Takva situacija može dovesti do smanjene likvidnosti imovine pod-fonda.
Operativni rizik NIZAK Operativni rizik je rizik gubitka koji nastaje zbog neodgovarajućih ili neuspjelih unutarnjih postupaka ili sustava, zbog ljudskog faktora ili zbog vanjskih događaja, te zbog neusklađenosti poslovanja sa važećim pravnim propisima. Ljudski faktor odnosi se na mogućnost ljudske pogreške nastale tijekom obavljanja poslovnih procesa, primjerice pogrešaka u ugovaranju i/ili namiri transakcija ili pogrešaka u procesu vrednovanja imovine. Prijevare i krađe odnose se na mogućnost namjernog nezakonitog postupanja.
Rizik promjene poreznih propisa NIZAK Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerojatnost da zakonodavne vlasti promijene porezne propise na način koji bi negativno utjecao na profitabilnost ulaganja u pod-fondove.

Addiko Bank Hrvatska