Pravila nagradnog kviza:
Zašto ovo nismo učili u školi?

Prije sudjelovanja u nagradnom kvizu, molimo Vas proučite Pravila nagradnog kviza.

Članak 1.
OPĆE ODREDBE

Addiko Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Organizator) ovim Pravilima nagradnog kviza (u daljnjem tekstu: Pravilima ili Općim uvjetima) određuje uvjete za sudjelovanje u nagradnom kvizu Zašto to nismo učili u školi? (u daljem tekstu: Kviz ili nagradni kviz), kao i njegovo vremensko trajanje.

Kviz predstavlja nagradno natjecanje u reklamne svrhe.

U skladu s odredbama članka 69. stavka 3. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) ovaj Kviz se ne smatra igrom na sreću u smislu više navedenog zakona.

Članak 2.
TRAJANJE I OBJAVA NAGRADNOG KVIZA

Nagradni kviz traje od uključujući 21.2.2019. do i uključujući 07.03.2019. godine s mogućnošću prijevremenog zaključenja.

Nagradni kviz je objavljen na internetskoj stranici https://www.addiko.hr/financijska-pismenost/.

Članak 3.
ORGANIZATOR I IZVOĐAČ NAGRADNOG KVIZA

Organizator nagradnog kviza je društvo Addiko Bank d.d., OIB 14036333877, matični broj: 1198947, registracijski broj: 080072083, s poslovnom adresom Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. Izvođač nagradnog kviza je NLE – New Look Entertainment d.o.o. Novi Sad, iz Novog Sada, ul. Grčkoškolska br. 7, matični broj: 20204575, PIB: 104651786 (u daljnjem tekstu: Izvođač).

Članak 4.
SUDIONICI NAGRADNOG KVIZA

U nagradnom kvizu mogu sudjelovati državljani Republike Hrvatske, stariji od 18 (osamnaest) godina. U nagradnom kvizu ne mogu sudjelovati zaposlenici, vlasnici i uprava Organizatora; zaposlenici, vlasnici i uprava Izvođača te ostalih društava uključenih u organizaciju nagradnog kviza, kao ni njihovi rođaci.

Članak 5.
SUDJELOVANJE U NAGRADNOM KVIZU

Sudionici nagradnog kviza popunjavaju obrazac na internetskoj stranici https://www.addiko.hr/financijska-pismenost/. Potrebno je popuniti sve tražene podatke (ime, prezime i e-mail adresa). Isključivo oni sudionici koji su prihvatili Pravila nagradnog kviza, imaju mogućnost sudjelovanja u kvizu. Sudionici, koji navedu nepotpune, netočne ili neistinite podatke, bit će diskvalificirani.

Organizator nije odgovoran za brzinu internetske veze koju sudionik koristi pri rješavanju Kviza niti za bilo kakve posljedice nastale zbog kvalitete internetske veze, prekida internetske veze ili bilo kakvih drugih poteškoća koje sudionik može imati tijekom sudjelovanja u Kvizu, a koje su povezane s internetskom vezom.

Naziv ‘sudionik’ koji se u ovim Pravilima koristi u muškom rodu odnosi se i na sudionice ženskog spola.

Članak 6.
DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Sudionici koji navedu netočne ili nepotpune osobne podatke bit će diskvalificirani.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili Izvođača. Sudionici Kviza, prihvaćanjem Pravila nagradnog kviza, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i Izvođača na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom sudjelovanja u Kvizu koji je propisan ovim pravilima.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika za kojeg utvrdi ili opravdano procijeni da za sudjelovanje u kvizu koristi nedopuštena i/ili neetična sredstva.

Članak 7.
ODABIR DOBITNIKA U NAGRADNOM KVIZU

Svi sudionici kviza odgovaraju na 10 (deset) pitanja nasumično odabranih od mogućih 20 (dvadeset) pitanja. Pobjednici kviza su onih 3 sudionika koji prvi točno odgovore na svih 10 pitanja. Sudionik može sudjelovati u Kvizu neograničeno broj puta, ali će se samo njegov prvi odgovor uzimati u obzir za nagradu. Ako isti korisnik sudjeluje u Kvizu s više različitih email adresa, u obzir će se uzeti samo ona email adresa s koje je prvi put rješavao Kviz. Organizator zadržava pravo da zatraži OIB od sudionika s istim imenima, a različitim email adresama, kako bi potvrdio da se ne radi o istoj osobi.

Članak 8.
NAGRADA

Ukupan nagradni fond iznosi 1.200,00 kn (slovima: tisućuidvijestotinekuna).

Organizator će svakom od 3 dobitnika dostaviti na poštansku adresu Lexon LA101 TYKHO Booster. Rezultat nagradnog Kviza je konačan. Žalba nije moguća. Organizator zadržava pravo dodjele nagradnog fonda iduće plasiranom sudionku ako se utvrdi  da su neki od dobitnika sudjelovali u kvizu suprotno ovim Pravilima.

Ako dobitnici Kviza ne navedu, odnosno pravovremeno ne dostave svoje osobne podatke Organizatoru, odnosno ako ih navedu nepotpuno ili netočno i/ili ako ih nije moguće obavijestiti na navedene kontakt podatke i/ili u slučaju kršenja ovih Pravila i/ili ako se utvrdi da ne žele ispuniti obveze u skladu s ovim Pravilima i/ili ako ne prihvate nagradu ili ako se ne odazovu na obavijest o dostavi nagrade, a sve to u roku koji odredi Organizator, dobitnici gube pravo na nagradu.

Članak 8.
OBJAVA POBJEDNIKA KVIZA

Dobitnici će o nagradi u Kvizu te o načinu preuzimanja nagrade biti obaviješteni putem e-mail poruke na adresu koju su naveli prilikom prijave u Kviz, i to najkasnije do 13.03.2019. godine.

Ime pobjednika (ime i prezime) će biti objavljeno na internetskoj stranici https://www.addiko.hr/financijska-pismenost/ najkasnije do 18.03.2019. godine.

Prihvaćanjem ovih Pravila sudionik u Kvizu prihvaća da će u slučaju da bude dobitnik, njegovo ime i prezime bude i javno objavljeno kao što je navedeno u prethodnim stavcima ovog Članka.

Članak 9.
ODREDBE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Sudionici natječaja primaju na znanje sljedeće informacije o obradi osobnih podatka u svrhu sudjelovanja potencijalnih klijenata u nagradnom natječaju Zašto ovo nismo učili u školi? na digitalnim kanalima, utvrđivanja sudionika natječaja i dobitnika nagrada te potvrđuju da Organizator smije koristiti ime, prezime, broj mobilnog telefona i presliku osobne iskaznice za sudjelovanje potencijalnih klijenata u nagradnom natječaju Zašto ovo nismo učili u školi?, sukladno ovim Pravilima nagradnog natječaja.

Ime, prezime, broj mobilnog telefona i preslika osobne iskaznice se čuvaju i obrađuju do 01.05.2019. godine.

U vezi s obradom osobnih podataka sudionik natječaja ima pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih i na dopunu nepotpunih osobnih podataka, pravo na brisanje njegovih osobnih podataka ili, ukoliko je primjenjivo, na ograničenje obrade, sve u skladu s uvjetima predviđenim propisima.

Sudionik koji sudjeluje u natječaju prima na znanje da se njegovi osobni podaci mogu proslijediti bankama članicama Addiko Grupe odnosno pravnim i fizičkim osobama koje s Organizatorom imaju uspostavljen poslovni odnos temeljem kojeg Organizatoru pružaju određene usluge ili isporučuju određene robe te potvrđuje da je razumio sve prethodno navedene informacije te izražava pristanak za obradu podataka: ime, prezime, email adresu u svrhu sudjelovanja, kao i mobilni telefon i preslika osobne iskaznice u slučaju osvajanja nagrade u natječaju Zašto ovo nismo učili u školi?.

Svi sudionici natječaja su suglasni da će u slučaju osvajanja nagrada njihovi osobni podaci (ime i prezime) biti javno objavljeni.

Svi ostali osobni podaci su povjerljivi i s njima će biti upoznati isključivo Organizator.

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu propisa o o zaštiti osobnih podataka, je Organizator nagradnog natječaja, Addiko Bank d.d.

Kontakti: 08001414, info.hr@addiko.com, www.addiko.hr

Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com

U okviru obrade osobnih podataka za sudjelovanje u nagradnom natječaju Zašto ovo nismo učili u školi? Organizator ne dostavlja osobne podatke nikome, niti ima namjeru dostavljati u treće zemlje.

U ovu svrhu Banka osobne podatke može dostaviti određenim kategorijama primatelja, ugovornim pružateljima usluga koji su ovlašteni za obradu osobnih podataka, te se određeni osobni podaci prilikom obrade, mogu prenositi u treće zemlje.

Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prijenos dozvoljen zakonom, uz osiguravanje da se osobni podaci prenose u treće zemlje ako i u mjeri u kojoj je na odredištu takvoga prijenosa (uključujući i sve daljnje prijenose) osigurana odgovarajuća razina zaštite, odnosno, ako su predviđene zaštitne mjere, a sudionicima su na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

Aktivnosti iznošenja u treće zemlje uređene su odgovarajućim zaštitnim mjerama, poput standardnih klauzula o zaštiti podataka dostupnih putem poveznice http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087

Daljnje informacije o obradi osobnih podataka možete naći na mrežnim stranicama Addiko Bank d.d.

Članak 12.
BILJEŽENJE PODATAKA

Pri svakom pristupu internetskoj stranici automatski (ne kao dio prijave za sudjelovanje u Kvizu) se bilježe podaci koji nisu osobne prirode (korištenje internetskih pretraživača, broj posjeta, prosječno vrijeme posjete internetskoj stranici, posjećene stranice). Ti podaci se koriste za mjerenje privlačnosti internetske stranice te poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti. Prikupljeni podaci nisu predmet daljnje obrade i neće biti proslijeđeni trećim osobama. Podaci se prikupljaju putem tzv. kolačića (engl. cookies).

Članak 13.
OTKAZIVANJE NAGRADNOG KVIZA

U slučaju okolnosti na koje Organizator nema utjecaj (viša sila), Organizator ima pravo na otkazivanje ili prekid nagradnog kviza. O tome sudionicima mora uputiti obavijest putem javno dostupnih medija. U tom slučaju Organizator nije odgovoran prema sudionicima za bilo kakvu eventualno nastalu štetu kao posljedicu otkazivanja ili prekida Kviza.

Članak 14.
MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Sudionik nagradnog kviza koji se ne slaže s postupanjem Organizatora ili njegovih zaposlenika pri obavljanju radnji u skladu s ovim Pravilima ili drugim dokumentom koji se odnosi na realizaciju ovog Kviza i kojeg je izdao Organizator, ili ako Organizator odnosno njegovi zaposlenici ne izvrše određeno postupanje, a koje je prema mišljenju sudionika Kviza bilo potrebno izvršiti, sudionik može podnijeti žalbu ili reklamaciju u pisanom obliku (putem elektroničke pošte, telefaksa ili putem poštanske pošiljke na adresu Organizatora) ili usmenom obliku (osobno na mjestu na kojem Organizator pruža usluge savjetovanja ili putem telefona).

Članak 15.
AUTORSKA PRAVA

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi ovih internetskih stranica zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo Organizatora te društava u njihovu izravnom ili neizravnom vlasništvu, a zaštićena su i autorskim pravima trećih osoba. Sav materijal je dostupan za pregledavanje, no snimanje, reproduciranje, te emitiranje podataka i materijala, djelomično ili u cijelosti, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja Organizatora i uz izričito navođenje Organizatora kao izvora.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internetskih stranica ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. Organizator zadržava sva prava (pod koja, bez ograničenja, spadaju autorska prava i zaštićena imena) povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ovih internetskih stranica.

Članak 16.
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovara za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izmaklu dobit, koja bi nastala u vezi s korištenjem, odnosno nemogućnošću korištenja ovih internetskih stranica i podataka koji se na njoj nalaze, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Korištenjem ovih internetskih stranica korisnik izjavljuje da razumije uvjete njihovog korištenja, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu, te iste prihvaća. Nadalje, suglasan je s primjenom hrvatskog materijalnog prava i isključivom nadležnošću hrvatskih sudova za tumačenje i primjenu ovih uvjeta, kao i za rješavanje sporova koji nastanku  kao rezultat upotrebe ovih stranica ili u vezi s njima.

Članak 17.
ZAVRŠNE ODREDBE

Pri obavljanju usluga koje su predmet ovih Pravila, Organizator uzima u obzir i izvršava odredbe važećeg Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08, 25/12).

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila nagradnog kviza. U slučaju izmjene, to će biti objavljeno na internetskoj stranici https://www.addiko.hr/financijska-pismenost/.

Pravila kviza su dostupna na internetskoj stranici https://www.addiko.hr/financijska-pismenost/.

Članak 18.
RJEŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenje ovog Kviza Sudionici i Organizator će nastojati riješiti mirnim putem. Ukoliko se spor ne uspije riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 19.
TRAJANJE PRAVILA

Ova Pravila stupaju na snagu s 21.02.2019. godine i vrijede do 07.03.2019. odnosno do zaključivanja nagradnog kviza.

Provjerite znanja i osvojite nagradu

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započnite kviz

Pravila nagradnog kviza: