Račun dobiti i gubitka ili jesmo li profitabilni

Praćenjem rashoda i prihoda te rezultata u određenu razdoblju vidjet ćete koliko ste uspješni u poslovanju 

Račun dobiti i gubitka, za razliku od bilance, poznat je većini poduzetnika. Koliko je ostvareno prihoda (prometa), ostvarujemo li dobit ili smo u gubitku, koliko trošimo, podatci su koji su u središtu pozornosti svakog poduzetnika. 

Jednako kao i s bilancom, obrazac računa dobiti i gubitka sastavlja se ili u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) ili u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

Obrazac računa dobiti i gubitka za potrebe financijskog izvještavanja propisan je i najčešće je riječ o razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca. No, na kraju svakog razdoblja (mjesečno, kvartalno ili polugodišnje) možete tražiti od svoga knjigovođe ispis računa dobiti i gubitka iz računovodstvenog programa. 

Što je račun dobiti i gubitka 

Račun dobiti i gubitka jdrugi je financijski izvještaj i služi za praćenje rashoda i prihoda poslovanja te rezultata u određenu razdoblju. 

U računu dobiti i gubitka prikazani su poslovni prihodi i rashodi te financijski prihodi i rashodi. Na kraju je prikazan rezultat. Krenimo redom!

Prihodi

Poslovni se prihodi ostvaruju onda kada isporučite svoju uslugu ili proizvod kupcu. Neki to nazivaju promet, prodaja i sl. 

Većina često misli da se trenutak ostvarenja prihoda podudara s trenutkom primljena novca. U računovodstvu su to dva potpuno odvojena poslovna događaja i evidentiraju se u poslovnim knjigama odvojeno i u različitim trenutcima. Ponekad se može dogoditi da novac primite prije nego što evidentirate prihod (na primjer, ako je kupac dao avans).

Najčešće se prvo evidentira prihod, a protekom roka plaćanja evidentira se primitak novca na račun. 

Ta dva trenutka mogu se dogoditi u istom obračunskom razdoblju, ali i u dva uzastopna obračunska razdoblja. Na primjer, robu ste prodali potkraj mjeseca, a kupac je platio za 60 dana. U praksi, u većini slučajeva kreditirate svoje kupce dajući im odgodu plaćanja pa je prihod iznos koji ste zaradili, ali ga još niste naplatili. 

Na sastancima prodaje važno je da se osim praćenja rezultata prodaje uključe i podatci o naplati potraživanja od kupaca. Čin prodaje ne završava prodajom već naplatom. Nemojte se usredotočiti samo na prodaju. Najvažnija je gotovina!

Još je jedno izuzetno važno. Kada šaljete robu, s njom šaljite i račun ili kada ste obavili uslugu isti dan napravite račun. Odgađanjem sastavljanja i slanja računa odgađate evidentiranje svojih prihoda. Brojni poduzetnici zaborave fakturirati i zbog toga nikada ne evidentiraju prihode, a ne obave ni naplatu. Potraživanja se mogu naplatiti samo na osnovi vjerodostojne dokumentacije, odnosno računa. 

Sva potraživanja od kupaca koji vam duguju već dulje ili ako ste sigurni da se od kupca nećete naplatiti evidentirajte kao sumnjiva i sporna. Takva potraživanja od kupaca izdvojili ste na posebno mjesto i ona zahtijevaju drukčiji tretman od ostalih kupaca. 

Osim poslovnih prihoda možete ostvarivati i financijske prihode. To su prihodi od kamata, tečajnih razlika i ostalo.

Rashodi

Isto kao i prihodi, troškovi se evidentiraju onog trenutka kada su nastali. Troškovi se priznaju u računu dobiti i gubitka kad nastanu čak i ako su plaćeni u prethodnim ili u budućim razdobljima. To su troškovi plaća, sirovina i materijala, amortizacije, osiguranja, prodaje, marketinga i slično. 

U računu dobiti i gubitka navedeni su i financijski rashodi. To su rashodi od kamata, tečajnih razlika i ostalog. 

Ako želite upotrebljavati poslovni jezik, trebate usvojiti i razlikovati neke od sljedećih termina: 

IZDATAK je odljev novca s računa ili blagajne – isplata.

UTROŠAK  je fizičko ulaganje u proces proizvodnje. Na primjer, utrošak materijala u kilogramima, metrima, litrama i slično.

TROŠAK je utrošak izražen vrijednosno. 

RASHOD je smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine i širi je pojam od troškova. Na primjer, kamate su rashod.

Amortizacija

Od troškova potrebno je posebno spomenuti trošak amortizacije koji je uz troškove plaća, sirovina i materijala jedan od najvećih troškova poslovanja. 

Što je to trošak amortizacije? Nabava stroja ili izgradnja zgrade investicija je koja podrazumijeva velik trošak odnosno veliku novčanu svotu. Kada biste takav trošak u punom iznosu knjižili u svojim poslovnim knjigama, imali biste golem gubitak u tom razdoblju. Tada ne biste znali jeste li i koliko ste profitabilni sa svojom proizvodnjom. Zato se takav trošak ne knjiži odjednom već u određenu razdoblju, postupno. To je jednostavno tako zato što takva imovina stvara vrijednost cijelo razdoblje rada. To je razdoblje poznato kao životni vijek imovine. Pretpostavka je da se imovina troši malo-pomalo i da je potrebno svaki put uvrstiti samo određen dio troška u račun dobiti i gubitka, i to cijelo vrijeme trajanja imovine. Taj mali dio troška naziva se amortizacija. Amortizacija je oduzimanje vrijednosti duž cijelog vremena trajanja ili korištenja imovinom. 

Važno jezapamtiti da su u računu dobiti i gubitka navedeni prihodi i troškovi za određeno razdoblje, a bilanca pokazuje stanje imovine, obveza i kapitala na određeni dan. 

Ostvareni rezultat

Razlika između prihoda i rashoda ostvarena je dobit ili nastali gubitak. Ako je prihod veći od troškova, onda ste ostvarili dobit, a ako su rashodi veći od prihoda, onda ste u gubitku. Račun dobiti i gubitka pokazuje vam jeste li poslovali s dobiti ili gubitkom. Rezultat je uvijek na kraju računa dobiti i gubitka. 

Broj na koji trebate obratiti pozornost i koji nalazite u računu dobiti i gubitka jest bruto dobit. To je dobit prije oporezivanja odnosno broj koji dobijete kada troškove oduzmete od prihoda. Na taj broj nije obračunan porez na dobit. 

Pošto obračunate porez na dobit dolazite do netodobiti. Znači, netodobit je dobit koja ostvarena nakon plaćanja poreza na dobit. Ta vam je brojka važna jer je to iznos novca koji vam ostaje kada podmirite sve obveze prema državi. 

Svrha i važnost računa dobiti i gubitka 

Ako ste pravilno evidentirali sve poslovne događaje, na osnovi podataka iz računa dobiti i gubitka možete izračunati ekonomičnost, profitabilnost i rentabilnost. To su pokazatelji uspješnosti i o njima ćemo govoriti u sljedećim tekstovima. Osim što možete uspoređivati svoje prihode, troškove i rezultate određenih usporedivih razdoblja, možete se usporediti i s  konkurencijom i doznati kakav je vaš položaj na tržištu.

Bilanca – što posjedujem, a što dugujem

Bilanca – što posjedujem, a što dugujem

Bilanca je snimka vašeg poslovanja iz koje možete pročitati gdje je vaš novac, procijeniti svoj financijski položaj i zdravlje poduzeća

Izvještaj o novčanom toku – kamo novac odlazi ili od kuda novac dolazi

Izvještaj o novčanom toku – kamo novac odlazi ili od kuda novac dolazi

Na taj način imate uvid o likvidnosti i solventnosti koji su važni za opstanak i rast poduzeća

Upravljanje poslovanjem – financijske analize i pokazatelji uspješnosti

Upravljanje poslovanjem – financijske analize i pokazatelji uspješnosti

Pošto ste upoznali osnovne financijske izvještaje, sljedeći je korak da ih iskoristite za upravljanje i donošenje odluka

Što su pokazatelji sigurnosti i zašto su važni

Što su pokazatelji sigurnosti i zašto su važni

Odgovori na pitanja možete lipodmiriti svoje kratkoročne obveze, koliko ste zaduženi i koliko brzo obrćete svoju imovinu pomažu vam u upravljanju poslovanjem.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

RAČUN DOBITI I GUBITKA ILI JESMO LI PROFITABILNI