Upravljanje poslovanjem – financijske analize i pokazatelji uspješnosti

Pošto ste upoznali osnovne financijske izvještaje, sljedeći je korak da ih iskoristite za upravljanje i donošenje odluka 

Upravljanje se smatra umjetnošću i vrlinom jer ako želite postići rezultate, potrebni su vam dobra organizacija, kontrola i efikasno vodstvo. Većina će se opteretiti mikrozadatcima, a fokus je na dugoročnim ciljevima i strateškom upravljanju. Pri upravljanju i donošenju odluka pomažu vam

 • financijske analize i financijski pokazatelji
 • planiranje
 • upravljanje radnim kapitalom.

Neka vas ne obeshrabri suhoparnost teksta koji slijedi jer ako zaronite dublje u brojke i počnete raditi analize, ući ćrte u čarobno područje prepuno zanimljivih usporedbi i zaključaka. Oči postaju širom otvorene, a novi se zaključci samo redaju, jedan za drugim. 

Financijske analize

Financijska je analiza nužna za razumijevanje poslovanja i za donošenje odluka. Dobivene financijske informacije  nisu sveobuhvatne i ne obuhvaćaju poslovanje kao cjelinu pa je potrebna njihova analiza. 

Postupci u analizi financijskih izvještaja 

 • Komparativna ili horizontalna analiza – odabire se nekoliko uzastopnih prethodnih godina (minimalno dvije). Jedna se godina odabire kao bazna, a ostale se godine  uspoređuju s odabranom baznom godinom. 
 • Strukturna ili vertikalna analiza – određuje se udio pojedinih stavaka iz bilance, s time da je baza ukupna aktiva i ukupna pasiva. Aktiva i pasiva imaju udio 100 i u odnosu prema njima izračunava se udio ostalih stavaka. Na isti se način može analizirati i račun dobiti i gubitka; udio od 100 imaju ukupni prihodi odnosno ukupni rashodi. 
 • Analiza pomoću financijskih pokazatelja

Financijski pokazatelji

 Dvije su ključne stvari na koje se poduzetnici trebaju usredotočiti u poslovanju. To su:

 • novčani tok koji omogućuje likvidnost te tako i sigurnost poslovanja. Ne mislimo pritom na financijski izvještaj o novčanom toku jer on se temelji na brojkama iz prošlosti, već na upravljanje budućim novčanim tokovima (o kojem ćemo u sljedećim tekstovima) i 
 • dobit/profit koji omogućuju profitabilnost odnosno uspješnost. 

Pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoročno su proturječni jer ne možete biti uspješni ako ne riskirate, a ako riskirate, pitanje je hoćete li biti uspješni. Dugoročno se sigurnost i uspješnost međusobno uvjetuju. Sigurnost uvjetuje uspješnost i uspješnost uvjetuje sigurnost. Drugim riječima ‒ što ste uspješniji, to ste sigurniji i što ste sigurniji, to ste uspješniji. 

Kada se izračunaju, pokazatelji sami po sebi ne daju pravu informaciju već ih je potrebno usporediti sa standardnim veličinama. Standardne veličine mogu biti planirani pokazatelji, pokazatelji nekoliko uzastopnih godina ili usporedba pokazatelja s konkurencijom, grupom ili branšom. 

Pokazatelji uspješnosti obuhvaćaju pokazatelje ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja. 

Temelj je pokazatelja ekonomičnosti račun dobiti i gubitka. Najzanimljivija je ekonomičnost ukupnog poslovanja (ukupni prihodi / ukupni rashodi), a pokazuje nam koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. Kontrolna je mjera 1, a ako je manja od 1, to znači da poduzeće posluje s gubitkom. 

Pokazatelji profitabilnosti pokazuju učinkovitost poslovanja poduzeća, a povezuju profit s prihodima iz prodaje i investicijama. Najvažniji su: 

 • EBITDA marža – earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (zarada prije kamata, poreza i amortizacije) = (poslovni prihodi – poslovni rashodi) + amortizacija / poslovni prihodi
 • ROE – return on equity (rentabilnost vlastitog kapitala) = netodobit / vlastiti kapital

Temelj su pokazatelja investiranja podatci iz financijskih izvještaja, ali su potrebni podatci o dionicama, njihovu broju i tržišnoj vrijednosti. Pokazatelji investiranja svjedoče o uspješnosti ulaganja u dionice poduzeća. 

 • dobit po dionici = netodobit / broj dionica
 • dividenda po dionici = dio netodobiti za dividendu / broj dionica.
Bilanca – što posjedujem, a što dugujem

Bilanca – što posjedujem, a što dugujem

Bilanca je snimka vašeg poslovanja iz koje možete pročitati gdje je vaš novac, procijeniti svoj financijski položaj i zdravlje poduzeća

Račun dobiti i gubitka ili jesmo li profitabilni

Račun dobiti i gubitka ili jesmo li profitabilni

Praćenjem rashoda i prihoda te rezultata u određenu razdoblju vidjet ćete koliko ste uspješni u poslovanju

Izvještaj o novčanom toku – kamo novac odlazi ili od kuda novac dolazi

Izvještaj o novčanom toku – kamo novac odlazi ili od kuda novac dolazi

Na taj način imate uvid o likvidnosti i solventnosti koji su važni za opstanak i rast poduzeća

Što su pokazatelji sigurnosti i zašto su važni

Što su pokazatelji sigurnosti i zašto su važni

Odgovori na pitanja možete lipodmiriti svoje kratkoročne obveze, koliko ste zaduženi i koliko brzo obrćete svoju imovinu pomažu vam u upravljanju poslovanjem.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

UPRAVLJANJE POSLOVANJEM – FINANCIJSKE ANALIZE I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI