Što je bolje: fiksna ili promjenjiva kamatna stopa?

Bez obzira na to razmišljate li o zaduživanju ili štednji, kamatna je stopa najvažnija za ispravno donošenje odluka. Često zbunjuje nerazumijevanje fiksnih i promjenjivih kamatnih stopa te kamatnog rizika.

fiksna ili promjenjiva kamatna stopa

Fiksna kamatna stopa nije promjenjiva, odnosno ugovorom je definirana njezina visina. U svakom trenutku kredita znate koliko će ona iznositi pa nemate neizvjesnost rasta tereta otplate kredita ako bi porasle tržišne kamatne stope. No, i za fiksne kamatne stope postoji rizik da će buduće tržišne kamatne stope biti niže od onih uz koje ste danas ugovorili kredit.

Promjenjive kamatne stope na kredite sastoje se od dva dijela: jedan je dio fiksni i definiran je ugovorom, a drugi je dio promjenjiv i ovisi o kretanju referentne tržišne kamatne EURIBOR* (ovisan o karakteru monetarne politike ECB-a i stanju financijske stabilnosti u eurozoni) ili nacionalne referentne stopa (NRS). Svaka promjena promjenjivog dijela utječe na ukupnu kamatnu stopu koju plaćate kao naknadu za uzimanje kredita.

Na kredite ugovorene nakon 1. siječnja 2023. banke više ne ugovaraju NRS kao referentnu kamatnu stopu.

Rizik je vjerojatnost gubitka zbog nastupa određenog događaja. Kad je posrijedi kamatni rizik, riječ je o mogućim gubicima zbog promjene kamatnih stopa na tržištu u odnosu prema kamatnoj stopi koja je vrijedila u trenutku ugovaranja određenog depozitnog ili kreditnog posla. 

Odabirom pojedine kamatne stope preuzimate kamatni rizik i zato je bitno da razumijete s čim je on povezan. Nije moguće proreći točnu budućnost, ali moguće se upoznati s različitim verzijama u budućnosti koje onda utječu na odabir kamatne stope. Kamatni je rizik najizraženiji za kredite s duljim rokovima dospijeća zato što je teže predviđati daleku budućnost.

Iz Hrvatske narodne banke  upozoravaju na trend porasta  EURIBOR-a  no i na činjenicu da je taj porast dijelom ograničen odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju prema kojima najviša dopuštena kamatna stopa na stambene kredite odobrene nakon 1. siječnja 2014. ne smije biti viša od prosječne ponderirane kamatne stope na stanja takvih kredita, uvećane za jednu trećinu. 

Drugim riječima, dužnicima koji drže kredite ugovorene nakon 1. siječnja 2014. učinak prelijevanja rasta EURIBOR-a na visinu kamatne stope mogao bi biti postepeniji, dok su dužnici koji drže kredite odobrene prije 1. siječnja 2014. ranjiviji u odnosu na porast EURIBOR-a.

Kako se možete zaštititi od kamatnog rizika

Za one koji imaju dugi rok kredita rizik je veći i bilo bi dobro da razmisle o mogućnosti zaštite od kamatnog rizika odnosno od porasta Euribora.

Stoga se raspitajte kod svoje banke o mogućnostima i uvjetima zaštite od porasta Euribora, a u slučaju da niste zadovoljni uvjetima vlastite banke, kredit možete refinancirati kod banke uz povoljne uvjete. Sve je veća konkurencija banaka na tržištu i informacije s terena govore da se tako mogu postići uštede i do 30 posto tereta otplate kredita.

Refinanciranje kredita

Potrošači uvijek mogu refinancirati kredit ako smatraju da je to u njihovu interesu. Zato, otiđite u svoju banku i raspitajte se o mogućnostima refinanciranja.

Trošak refinanciranja kredita ovisi o naknadama definiranima ugovorom o kreditu i o ponudi dostupnoj potrošaču na tržištu kredita u trenutku refinanciranja te o troškovima otvaranja novoga kredita.

Tko će i koliko platiti trošak refinanciranja kredita?

Ukupan trošak za građane uključuje i izradu novog ugovora te solemnizaciju u javnog bilježnika koja ovisno o iznosu kredita može iznositi i do 600 eura.

Pregled kamatnih stopa svih banaka

Aplikacija mHNB s pregledom kamatnih stopa i bankarskih naknada svih banaka u Hrvatskoj  građanima može olakšati odlučivanje o izboru kredita.

* Euribor je prosječna međubankarska kamatna stopa po kojoj prvorazredne banke unutar Europske monetarne unije međusobno posuđuju novac. Utvrđuje se svakog radnog dana u Bruxellesu, a podatke o visini stopa objavljuje European Banking Federation i ACI – The Financial Markets Association. EURIBOR je također javno dostupan na informacijskim sustavima Reutersu i Bloombergu te na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu.

Kako vas štiti autoosiguranje?

Kako vas štiti autoosiguranje?

Kupnja osiguranja za vlasnika automobila nije jednostavna pa je dobro znati bitne
činjenice.

Kupiti ili unajmiti stan?

Kupiti ili unajmiti stan?

Univerzalnog odgovora nema, jer to ovisi i o vašem životnom stilu. Pogledajte sljedeće brojke i vidjet ćete zašto.

Jeste li osigurali svoj dom?

Jeste li osigurali svoj dom?

Kupnja doma najveća je investicija u životu, pa nemojte riskirati veliki financijski gubitak zbog pljačke, poplave, požara, potresa ili neke druge nepredviđene prirodne katastrofe.

Novosti za sve koji kupuju stan na kredit

Novosti za sve koji kupuju stan na kredit

Građani koji uzimaju stambene kredite od ove godine bit će informiraniji i zaštićeniji od onih koji su već kupili stanove na kredit. Izdvajamo najvažnije.

Otplata na rate ili anuitetna otplata?

Otplata na rate ili anuitetna otplata?

Anuiteti i rate kao pojmovi vrlo se često miješaju, a bitno je da ih korisnici kredita razumiju.

Provjeri znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započni kviz