mobile-top-image

Konverzija CHF kredita 

Sukladno odredbama Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN 102/2015) na snazi od 30.09.2015., Addiko banka je korisnicima kredita i ostalim obveznicima (jamcima, sudužnicima i zalogodavcima) po kreditu u kunama uz valutnu klauzulu u CHF omogućila pristup kalkulatoru izračuna konverzije kredita uz valutnu klauzulu u CHF u kredit uz valutnu klauzulu u EUR.